Who is Prajnaparamita? (part 1 – with video)

posted in: MWDC 2020 | 0

Meeting Prajnaparamita – Gen-la Thubten